Struktura

Organi më  i  lartë i Akademisë së Drejtësisë është Këshilli Drejtues, përgjegjësitë e të cilit janë paraparë me ligj.

Këshilli Programor është organ profesional i cili angazhohet për të siguruar cilësi për trajnimet e ofruara nga Akademia.

Drejtori i Akademisë udhëheq Akademinë e Drejtësisë dhe është përgjegjës për administrimin, menaxhimin e përgjithshëm dhe ligjshmërinë e punës së Akademisë.

Struktura organizative e Akademisë së Drejtësisë është si në vijim:


  • Zyra e Drejtorit Ekzekutiv
  • Departamentet
  • Divizionet