Donatorët

ORGANIZATA EMRI I PROJEKTIT OBJEKTIVI KOHËZGJATJA

Ambasada Amerikane

OPDAT

Asistenca për Kosovën në zhvillimin dhe zbatimin e aftësive për të adresuar dhe luftuar krimin e organizuar, korrupsionin, pastrimin e parave, krimet ekonomike, terrorizmin, financimin e terrorizmit, trafikimin e qenieve njerëzore, trafikimin e lëndëve narkotike dhe aktivitete të tjera ndërkombëtare kriminale.

/

Këshilli i Evropës

JUFREX

Të promovojë lirinë e shprehjes dhe lirinë e mediave në përputhje me standardet e Këshillit të Evropës, me një fokus të veçantë në Gjyqësorin në Evropën Jug-Lindore.

04-04-2016 / 03-03-2019

Këshilli i Evropës

Përforcimi i luftës kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje në Kosovë (Faza 2)

Forcimi i aftësive të institucioneve vendore për të luftuar dhunën ndaj grave dhe dhunën në familje.

04-04-2019 / 03-03-2021

BE

Mbështetje e mëtejshme për Institucionet e Kosovës në luftën e tyre kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit

Mbështetje per institucionet e Kosovës në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar, përfshirë pastrimin e parave, korrupsionin dhe ekstremizmin e dhunshëm.

13-02-2017 / 12-02-2020

USAID

Programi i forcimit të sistemit të drejtësisë (JSSP)

Promovimi i një sistemi gjyqësor që i përmbahet standardeve të larta të pavarësisë, paanshmërisë, integritetit, përgjegjshmërisë dhe transparencës, dhe mbështetjes së funksionimit dhe integrimit të strukturave gjyqësore në veri.

08-02-2013 / 13-02-2021

USAID

Programi për të Drejtat Pronësore

Përmirësimi i regjimit të të drejtave pronësore në Kosovë, forcimi i shtetit të së drejtës dhe nxitja e rritjes ekonomike dhe investimeve

02-08-2012 / 17-08-2020

UNODC

Terrorizmi

/

BE

Mbështetje për Kodin Civil - Faza II

Përmirësimi i standardeve të sektorit gjyqësor në Kosovë. Si dhe ky projekt do të mbështesë Ministrinë e Drejtësisë për të finalizuar Kodin Civil dhe ta sjellë atë përmes procesit të miratimit. Ai do të mbështesë një konsultë gjithëpërfshirëse për projektligjin për ndërtimin e konsensusit shoqëror mbi ndryshimet e kërkuara për të sjellë legjislacionin e Kosovës në përputhje me standardet e BE-së dhe ndërkombëtare.

01-02-2017 / 31-01-2020

USAID

Aktiviteti i Drejtësisë Komerciale

Ulja e mundësive për korrupsion dhe përmirësimi i perceptimit të bizneseve dhe publikut për korrupsionin duke përmirësuar zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tregtare, forcimin e zbatimit të gjykimeve dhe nxitjen e një kuptimi të proceseve që nxisin investimet dhe rritjen ekonomike në Kosovë.

02-02-2019 / 02-02-2024

UNDP

Mbështetje për Forcimin e Sundimit të Ligjit në Kosovë

Projekti i Mbështetjes së UNDP për Forcimin e Sundimit të Ligjit në Kosovë funksionon drejt një sistemi të pavarur, të përgjegjshëm dhe efektiv të drejtësisë që promovon standardet e të drejtave të njeriut dhe garanton qasje në drejtësi për të gjithë.

01-10-2014 / 01-01-2020

GIZ/LARP

Qasja në drejtësi dhe sundimi i ligjit për qytetarët e Kosovës

Transparenca dhe efikasiteti i procesit të reformës ligjore të Kosovës

01-01-2019 / 01-01-2021

Ambasada Franceze

Praktika

/

UNICEF

Trajnim për të miturit

/

IProceeds

Synimi i krimit të ardhurave bëhet në internet në Evropën Juglindore dhe Turqi

Forcimi i aftësive te autoriteteve në rajonin IPA për të kërkuar, sekuestruar dhe konfiskuar të ardhurat nga krimi në internet dhe parandalimin e pastrimit të parave në internet.

/

OSBE

Përkthime të materialeve në gjuhën serbe

/

Projekti KPMG

Trajnime

/

EULEX

Gratë në sundimin e ligjit

/

UNHCR/ CRPK

Trajnimet per Azil dhe pa-shtetesi

/