Trajnimet për menaxhmentin e gjykatave dhe prokurorive

Menaxhmenti i gjykatave dhe prokurorive janë faktorë kyç në mbarëvajtjen e proceseve brenda gjykatave dhe prokurorive që ata drejtojnë. Për udhëheqje të drejtë dhe efikase të gjykatave dhe prokurorive është e rëndësishme ngritja e vazhdueshme e kapaciteteve të kryetarëve, kryeprokurorëve, gjyqtarëve mbikëqyrës të degëve, udhëheqësve të departamenteve dhe divizioneveqë ata drejtojnë. Kjo me qëllim të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve, qëndrueshmërisë dhe rritjes së efikasitetit të punës në gjykata dhe prokurori.

Në funksion të kësaj, Akademia e Drejtësisë do të organizojë trajnime specifike për kategoritë e theksuara më lartë në përputhje me politikat dhe standardet e aplikueshme, dhe me kërkesat ligjore.

 

Trajnimet për menaxhementin të gjykatave dhe prokurorive për vitin 2022