Anëtarët

Anëtarët

Kryesues i Këshillit Drejtues është:


  • Vaton Durguti, Gjyqtar - Departamenti Special - Gjykata e  Apelit 

Antarët e Këshillit Drejtues janë:


  • Fejzullah Rexhepi, Kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës (ex officio)
  • Kryeprokurori/ja e Shtetit (ex officio)
  • Xhevdet Bislimi, Kryeprokuror - Prokuroria e Apelit
  • Valbona Selimaj, Gjyqtare - Gjykata Themeore Prishtinë
  • Zorica Petkovic, Sekretariati - KGJK
  • Dulina Hamiti, Prokurore - Prokuroria Themelore Prishtinë
  • Lulzim Beqiri -  Ministria e Drejtësisë