E-learning

Falë zhvillimeve të teknologjisë dhe rritjes në masë të përdorimit të kompjuterit dhe mjeteve të tjera elektronike, janë përhapur dhe forma të reja të edukimit në vazhdim, të ndryshme nga ato tradicionale.

Mësimi në distancë (e-learning) është të mësuarit interaktiv nga distanca duke shfrytëzuar teknologjinë elektronike online, jashtë një salle trajnimi tradicionale.

Akademia e Drejtësisë ka zhvilluar një platformë të mësimit në distancë e cila do të përmbushë të gjitha kërkesat për trajnime. Përparësitë e këtij mësimi është ruajtja/kursimi i buxhetit të Akademisë, ulja e shpenzimeve që krijojnë pjesëmarrësit, kursimi i kohës dhe cilësia e lartë e trajnimeve. Mësimi në distancë realizohet përmes kurseve trajnues të vilat përmbajnë module trajnues, incizimeve audio dhe videove.

Platforma e mësimit në distancë do të jetë në dispozicion të përfituesve të Akademisë së Drejtësisë për një kohë të gjatë, me synim rritjen e njohurive dhe zhvillimin profesional të të gjitha kategorive përfituese të Akademisë, si dhe rritjen e efikasitetit të trajnimeve

Përfitues të trajnimeve në platformën e mësimit në distancë janë: gjyqtarët, prokurorët e shtetit, gjyqtarët dhe prokuroret e shtetit të sapo emëruar si dhe stafi administrative i gjykatave dhe prokurorive. Kjo platformë përfituesve të saj do të ju mundësojndjekjen e kurseve trajnues, por duke ia përshtatur kohën e mësimit agjendës së tyre.

Linku per qasje

Përmbajtja

Gjatë vitit 2022, në kuadër të platformës së mësimit në distancë/ e-learning, kurset e zhvilluara dhe që do të lëshohen online  sipas nevojës gjenden si në vijim:


 • Anglishtja ligjore;
 • Menaxhim i stresit;
 • Teknologjia Informative;
 • Drejtësia për fëmijë;
 • Fazat e aktakuzës dhe deklarimit për fajësinë;
 • Menaxhimi dhe udhëheqja e gjykatave/prokurorive;
 • Kontabiliteti për gjyqtarë në rastet e falimentimit:
 • Ndërmjetësimi në aspektin penal dhe civil;
 • Trajnimi për Implementimin e Legjislacionit Tatimor në Kosovë;
 • Prokurimi Publik;
 • Shkathtësitë e komunikimit social;
 • Komunikimi;
 • E Drejta e Autorit;
 • Etika profesional sipas konceptit te ri (Ligji për përgjegjësin disiplinore);

Ndërkaq kurse që janë zhvilluar së fundmi dhe pritet të integrohen në platformë janë si në vijim:


 • Paraburgimi;
 • Markave tregtare, patentave, dizajnit industrial;

Përveç këtyre kurseve, gjatë vitit 2022, Akademia e Drejtësisë planifikon zhvillimin e kurseve të reja trajnuese si në vijim:


 • Sekuestrimi dhe Konfiskimi;
 • Kundër korrupsioni (sipas ndryshimeve legjislative);
 • Integrimi i kursit “Parandalimit të Torturës” nga platforma HELP e Këshillit të Evropës;